Generalforsamling 2024

FORENINGEN AF HYTTEEJERE PÅ VÆRNET ORDINÆR GENERALFORSAMLING

I henhold til foreningens love indkaldes herved til ordinær generalforsamling:

Lørdag den, 13. juli 2024 kl.13.30

Mødet holdes i SYDLADEN (festsalen)

Dagsorden:

1.  Valg af dirigent.

2.  Bestyrelsens beretning.

3.  Aflæggelse af regnskab v/kassereren.

4.  Indkomne forslag.

5.  Fastsættelse af kontingent og indmeldelsesgebyr for næste år v/kassereren.

6.  Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer for en 2-årig periode.

(Der vælges formand i ulige år og kasserer i lige år. Disse vælges først. Herefter vælges menige medlemmer.)

  1. Valg af kasserer: Torben Morel er på valg og er villig til genvalg
  2. Søren Tharbensen er på valg og er villig til genvalg.
  3. Jens Thinghuus er på valg og er villig til genvalg.

7.  Valg af revisor.

8.. Eventuelt.

Kun foreningens medlemmer har stemmeret. Kvittering for betalt kontingent skal medbringes og forevises på forlangende. Ved skriftlig afstemning udleveres kun stemmesedler mod forevisning af gyldig kvittering (eks. netbank- eller postkvittering)

Husk derfor at betale kontingentet inden generalforsamlingen.

Forslag, som ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsesformanden i hænde senest 4 uger før generalforsamlingen og skal udsendes sammen med indkaldelsen!

Bestyrelsen

Hyttefesten afholdes samme sted og dato kl. 18.00