Generalforsamling 2023

FORENINGEN AF HYTTEEJERE PÅ VÆRNET ORDINÆR GENERALFORSAMLING

I henhold til foreningens love indkaldes herved til ordinær generalforsamling:

Lørdag den, 8. juli 2023 kl.13.30

Mødet holdes i SYDLADEN (festsalen)

Dagsorden:

1.  Valg af dirigent: Jan Howardy blev valgt som dirigent.

2.  Bestyrelsens beretning: Herunder orientering om grundlejen v/formanden. Beretningen blev godkendt.

3.  Aflæggelse af regnskab v/kassereren: Regnskabet blev godkendt.

4.  Indkomne forslag: Ingen indkomne forslag.

5.  Fastsættelse af kontingent og indmeldelsesgebyr for næste år v/kassereren: Kontingent blev fastsat til 300 kr. Dog med mulighed for forhøjelse i tilfælde af manglende kapital.

6.  Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer for en 2-årig periode.

(Der vælges formand i ulige år og kasserer i lige år. Disse vælges først. Herefter vælges menige medlemmer.)

  1. Valg af formand: Peder Mathisen (ønsker ikke genvalg) Peter Bülow Hansen blev valgt til formand.
  2. Valg af 2 medlemmer: På valg er Johnny Jørgensen og Peter Bylow (modtager genvalg) Johnny Jørgensen blev genvalgt og Hans Erik Bøtker tiltræder bestyrelsen for en toårig periode.
  3. Valg af 1 bestyrelses medlem for et år: Jan Lings ønsker at udtræde af bestyrelsen. Jens Tinghus blev valgt for en etårig periode.

7.  Valg af revisor: Der var genvalg af Bodil Kristensen.

8.. Eventuelt: To spørgsmål fra salen. Et gik på hvorledes man forholder sig til mårhund på Værnet. Peter Bülow Hansen fortalte at der er organiseret regulering af dem og at det virker. Næste spørgsmål gik på tilstedeværelsen af Pfas i området. Peter Bülow Hansen orienterede om hvorledes man forholder sig til det på Tipperne. Her har prøver vist sig at værdien ligger under det tilladte og at pfas derfor ikke må anses som mere problemfyldt her end andre steder.

Kun foreningens medlemmer har stemmeret. Kvittering for betalt kontingent skal medbringes og forevises på forlangende. Ved skriftlig afstemning udleveres kun stemmesedler mod forevisning af gyldig kvittering (eks. netbank- eller postkvittering)

Husk derfor at betale kontingentet inden generalforsamlingen.