Vedtægter

Foreningen af hytteejere på Værnet

NAVN & HJEMSTED
§1
Foreningens navn er “Foreningen af hytteejere på Værnet”. Dens hjemsted er Bjålum, Ringkøbing-Skjern Kommune.

FORMÅL
§2
Foreningens formål er at varetage medlemmernes interesser som hytteejere I relation til myndigheder og lodsejere og bidrage til at området fremtræder vel vedligeholdt og ryddeligt.

MEDLEMMER
§3
Som medlem optages enhver, som har lejet en grund på Værnet.
Har flere lejet en grund i fællesskab, udpeger disse lejere en person, der i relation til foreningen repræsenterer grunden.

KONTINGENT
§4
Generalforsamlingen kan fastsætte et indmeldelsesgebyr, som forfalder ved indmeldelse, herunder ved ejerskifte. Generalforsamlingen fastsætter tillige medlemmernes årlige kontingent.

FORENINGENS LEDELSE
§5
Foreningen ledes af en bestyrelse på 6 medlemmer, der vælges af generalforsamlingen for 2 år ad gangen, således at der hvert år afgår 3 medlemmer-. Formand og kasserer, der ikke må afgå samme år, vælges først, hvorefter de menige medlemmer vælges. Valgbar er ethvert medlem af foreningen, der repræsenterer grunden jf. § 3. Genvalg kan finde sted. Bestyrelsesmøder indkaldes af formanden. så ofte han finder det nødvendigt. 2 bestyrelses medlemmer i forening kan dog kræve bestyrelsen indkaldt. Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden.

GENERALFORSAMLINGER
§6
Foreningens øverste myndighed er generalforsamlingen. Ordinær generalforsamling afholdes hvert år 2. lørdag i juli på et passende sted i hytternes nærhed. Indkaldelse sker ved opslag i området og ved almindeligt brev til hvert medlem med mindst l4 dages forudgående varsel. Indkaldelsen skal angive dagsordenen, som mindst skal indeholde følgende punkter:


a) Valg af dirigent.
b) Formandens beretning.
c) Aflæggelse af regnskab.
d) lndkomne forslag.
e) Fastsættelse af kontingent og indmeldelsesgebyr for næste år.
f) Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer for en 2-årig periode.
g) Valg af 1 revisor.
h) Eventuelt.

Forslag, som ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsesformanden i hænde senest 4 uqer før generalforsamlingen og skal udsendes sammen med indkaldelsen. Generalforsamlingen afgør afstemningsmåden. Der kan stemmes ved max. 1 fuldmagt mod forevisning af fuldmagtsgivers kvittering for årskontingentet. Medlemmer i restance har ikke stemmeret.
Generalforsamlingens beslutninger træffes ved almindelig stemmeflerhed. Til beslutning om vedtægtsændringer eller foreningens opløsning kræves dog 3/4 flertal af de afgivne stemmer.

§7
Ekstraordinær generalforsamling indkaldes efter bestyrelsens bestemmelse, eller når 20 medlemmer skriftligt forlanger det med angivelse af det emne, som ønskes behandlet. Et sådant forlangende skal efterkommes senest 6 uger efter det er modtaget hos bestyrelsen.

REGNSKAB OG REVISION
§8
Foreningens regnskabsår er kalenderåret.
Foreningens regnskab revideres af 2 generalforsamlingsvalgte revisorer, hvoraf 1 afgår hvert år.

OPHØR
§9
Vedtages foreningens ophør med den fornødne majoritct, jf. § 6, beslutter samme generalforsamling ved almindelig stemmeflerhed, hvortil foreningens evt. formue skal anvendes.